JÍZDNÍ A DOPRAVNÍ ŘÁD LÁZEŇSKÉHO MĚSTA TEPLICE-ŠANOV
I. Všeobecné předpisy
§ 1. Povozy všeho druhu, jízdní silostroje (automobily, autobusy, motocykly), velocipédy a ruční vozíky musí jezditi výhradně v jízdní dráze vlevo, vlevo se vyhýbati a vpravo předjížděti. Totéž platí pro jezdce na koních.
Výjimka z tohoto jízdního řádu připouští se pouze v ulicích, kterými projíždí pouliční dráha, když dodržením těchto předpisů se ruší doprava dráhy. Podrobnější ustanovení obsahuje oddíl IV. tohoto jízdního a dopravního řádu.
Ve stanicích elektrické dráhy nesmí v době, kdy vůz zastavuje, žádný provoz předjížděti vozu elektrické dráhy na straně, na které se nastupuje a vystupuje. Na místech vyhýbacích smí se přejezditi pouze ve vzdálenosti nejméně 1 m.

§ 15. Výška nákladu musí býti taková, aby mohl projeti stávající propusti a aby náklad nemohl poškoditi vedení elektrické dráhy nebo uliční stromoví. Proto mají také nábytkové vozy tam, kde jest stromoví, jezditi v přiměřené vzdálenosti od téhož.

IV. Zvláštní předpisy pro ulice, kterými jede elektrická pouliční dráha
§ 19. Jezditi po kolejnicích pouliční dráhy s povozy jakéhokoliv druhu se zapovídá. V ulicích, kudy jede pouliční dráha, musí povozy všeho druhu (automobily, motocykly, ruční vozíky), cyklisté a jezdci použíti výhradně tu část ulice, ležící mimo kolejnic a sice v takové vzdálenosti od zevnější kolejnice, aby motorové vozy mohly volně projeti. Prostory mezi kolejemi pouliční dráhy smí se použíti pouze v úzkých ulicích, nebo když jest třeba se vyhnouti nebo předjeti.

§ 20. Pokud dle předpisů shora uvedeného paragrafu dovoleno používati trati pouliční dráhy, mají kočí (jezdci) a řídiči vozidel toho pečlivě dbáti, aby jízda pouliční dráhy nebyla nikterak rušena. Tito nechť věnují pozornost blížícím se vozům elektrické dráhy a vyhnou se včas, nejpozději však na znamení, které dá řídič motorového vozu zvonkem nebo píšťalou ve smyslu jízdního řádu, okamžitě tak, aby motorový vůz bezpečně a bez překážky mohl projeti. Ve stanicích čekající obecenstvo musí státi na chodnících,nikoliv v jízdní dráze.
Seskakovati a naskakovati do jedoucích motorových vozů elektrické dráhy jest zakázáno.
V ulicích, kde jízdní dráha není dost široká, aby nákladní vůz mohl zastaviti, aniž by doprava pouliční dráhy a volná jízda vůbec byla rušena, musí býti náklad složen buď ve dvoře dotyčné budovy a, není-li to možno, aspoň v době, kdy ostatní vozba se neděje.

§ 21. Zakazuje se zastavovati povozy na kolejích a skládati na ně zboží jako dříví, kamení, uhlí, led a pod., pokud doprava na pouliční dráze nebyla zastavena, jakož i skládati takové předměty blíže než na 75 cm od zevnější kolejnice.

V. Závěrečná ustanovení
§ 27. Tento dopravní a jízdní řád vejde 1. březnem 1930 v platnost. Ve schůzi ze dne 31. ledna 1930 byl městským zastupitelstvem schválen.

Městský úřad v Teplicích-Šanově
v červenci 1930.

Purkmistr:
Julius Hirsch.

powered by © TELMA 2006