<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <TITLE>TELMA Osobn doprava Linky</TITLE> <META NAME="author" CONTENT="Roman Srp"> </HEAD> <BODY BGCOLOR="silver" TEXT="crimson" LINK="crimson" VLINK="crimson" ALINK="crimson"> <STYLE TYPE="text/css" ID="menu"> a {text-decoration: none} a:hover{background-color:silver; color: white} </STYLE> <TABLE BGCOLOR="white" ALIGN="center" VALIGN="top" WIDTH="1000" FRAME="none" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma" BORDERCOLOR="white"> <TR HEIGHT="60"> <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"> <FONT FACE="tahoma" SIZE="1" COLOR="gray">pYesn as</FONT><BR> <EMBED src="http://www.clocklink.com/clocks/5012-black.swf?TimeZone=GMT0200&" width="91" height="30" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"> <TD WIDTH="100%" ALIGN="center" VALIGN="top"><CENTER> <EMBED SRC="../i/logo.swf" ALIGN="absmiddle" WIDTH="50" HEIGHT="50" STYLE="padding: 10px"> <A HREF="../../in.htm"><IMG SRC="../i/telma.jpg" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"></A></CENTER> <TR> <TD VALIGN="top"><TABLE BGCOLOR="white" VALIGN="top" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: -1px" BORDERCOLOR="white"> <TR> <TD VALIGN="top" ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white"><B>SMR</B> <TR> <TD><CENTER> <A HREF="../trate.htm">&nbsp Trat &nbsp</A><BR> <A HREF="../vozidla.htm">&nbsp Vozov park &nbsp</A><BR> <A HREF="../osdopr.htm">&nbsp Osobn doprava &nbsp<BR> <A HREF="../nadopr.htm">&nbsp Nkladn doprava &nbsp<BR> <A HREF="../zarizeni.htm">&nbsp Vozovny a napjen &nbsp</A><BR> <A HREF="../mapy.htm">&nbsp Mapy a plny &nbsp</A><BR> <A HREF="../nehody.htm">&nbsp Nehody &nbsp</A><BR><NOBR> <A HREF="../projekty.htm">&nbsp Nerealizovan projekty &nbsp</A><BR> <A HREF="../nostalgie.htm">&nbsp Nostalgie &nbsp</A><BR> <A HREF="../galerie.htm">&nbsp Galerie &nbsp</A><BR> <A HREF="../dokumenty.htm">&nbsp Dokumenty &nbsp</A><BR> <A HREF="../zahady.htm">&nbsp Zhady &nbsp</A><BR> <A HREF="../modely.htm">&nbsp Modely &nbsp</A><BR> <A href="../kniha.htm">&nbsp Diskuze &nbsp</A><BR><BR> <TR> <TD VALIGN="top" ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white"><B>ROZCEST</B> <TR> <TD><CENTER> <A HREF="http://www.tramteplicke.ic.cz">&nbsp Tramteplick.ic &nbsp</A><BR> <A HREF="http://tramvaje.cnds.cz">&nbsp steck tramvaje &nbsp</A><BR> <A HREF="http://www.mosteckamhd.cz">&nbsp Mosteck MHD &nbsp</A><BR><BR> <TR> <TD VALIGN="top" ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white"><B>PROVOZ</B> <TR> <TD><CENTER> <A HREF="../odkazy.htm">&nbsp Odkazy &nbsp</A><BR> <A HREF="../autori.htm">&nbsp Redakce &nbsp</A><BR> <A HREF="../prameny.htm">&nbsp Prameny a zdroje &nbsp</A> <FONT SIZE="1" COLOR="gray"><BR><BR>po et pYstupo<BR> <IMG SRC="http://counter.cnw.cz/tahoma.cgi?telma&4&FFFFFF&000000&on" BORDER="2" STYLE="border-color: black"> <BR><SCRIPT type="text/javascript"> <!-- document.write("<A href=\"http://counter.cnw.cz\" target=\"_parent\"><IMG src=\"http://counter.cnw.cz/trackit.cgi?telma&t5&" + escape(top.document.referrer) + "\" alt=\"CNW:Tracker\" border=\"0\" width=\"1\" height=\"1\"></A>"); // --> </SCRIPT> </TABLE> <TD VALIGN="top"> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 1px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px"> <TR> <TD ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white" COLSPAN="2"><B>PXEHLED LINEK</B> <TR> <TD ALIGN="left" STYLE="padding-left: 10px; padding-right: 10px"> <B>Dubsk linka</B> <DIV ALIGN="justify"><FONT COLOR="gray">Jednalo se o mezimstskou linku, kter zpo tku doplHovala linku vnitromstskou. Jej vhodn trasovn a vzrostajc pYepravn potYeba zposobily, ~e bhem prvn republiky vzrostl jej vznam natolik, ~e se stala pteYn tramvajovou linkou. Na lince se velmi hojn pou~valy pYpojn vozy. Z nedostate nch kapacitnch dovodo se uva~ovalo o provozu tYvozovch vlako, ale toto se zatm nepodaYilo potvrdit. <BR>Obracen souprav se provdlo v koncovch vhybnch, v Hornm Dub od roku 1911 pak jednoduae pomoc kolejov smy ky. Po zkrcen malodrhy od bYezna 1956 dochzelo njakou dobu v Trnovanech k provizornmu ukon en tramvaj na zpadn koleji vedle ervenho kostela prostou zmnou smru jzdy. Provoz vle nch vozo nebyl patrn toho asu umo~nn. Po doplnn oblouku mezi kolejemi, kter vedly po obou stranch parku tehdeja Stalinovy tYdy za budovou kostela, pak mohla malodrha pou~vat a~ do svho do~it na obou kone nch stanicch kolejov smy ky. V obdob okupace byla poprv roku 1939 linka vedena jako slo 1. S tmto ozna enm mezimstsk linka dojezdila roku 1959. <BR>V pYpad intervalu, udv prvn slo informaci o dopolednm provozu, druh slo pak o provozu odpolednm a o nedlnch a svtcch. Shodn vypovd tabulka i o po tech vypravench vozo. Tam, kde je daj v hranatch zvorkch, byly vozy vypravovny spole n s mstskou linkou. </FONT></DIV><BR> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px; color: gray" BORDERCOLOR="silver" BORDER="1"> <TR ALIGN="center" STYLE="color: crimson"> <TD WIDTH="160">obdob provozu <TD WIDTH="350">trasa linky <TD WIDTH="90">datum<BR>zmny <TD WIDTH="90">interval <TD WIDTH="90">jzdn<BR>doba <TD WIDTH="90">po et<BR>vozo <TD WIDTH="60">ozna en <TR ALIGN="center"> <TD ROWSPAN="2">14.10.1895 - 7.1.1897 <TD ROWSPAN="2">`koln nmst - Horn Dub <TD>14.10.1895 <TD>4 spoje <TD>43 min <TD>1 <TD ROWSPAN="8">- <TR ALIGN="center"> <TD>12.1895 <TD>60 30 min <TD>43 min <TD>[ ? ] <TR ALIGN="center"> <TD>8.1.1897 - 20.10.1898 <TD>Zmeck nmst - Horn Dub <TD>8.1.1897 <TD>60 30 min <TD>? <TD>[ 5 7 ] <TR ALIGN="center"> <TD>21.10.1898 - 5.8.1900 <TD>ndr. Zmeck zahrada - Horn Dub <TD>21.10.1898 <TD>60 30 min <TD>53 min <TD>[ 7 9 ] <TR ALIGN="center"> <TD>6.8.1900 - 3.7.1913 <TD>Marinsk dvor - Horn Dub <TD>6.8.1900 <TD>20 10 min <TD>? <TD>[ 8 12 ] <TR ALIGN="center"> <TD ROWSPAN="6">4.7.1913 - 29.2.1956 <TD ROWSPAN="6">Xetenice, Ndra~n ul. - Horn Dub <TD>4.7.1913 <TD>20 10 min <TD>53 min <TD>6 12 <TR ALIGN="center"> <TD>1930 <TD>10 min <TD>53 min <TD>12 <TR ALIGN="center"> <TD>1936 <TD>10 min <TD>47 min <TD>11 <TR ALIGN="center"> <TD>17.4.1939 <TD>12 min <TD>55 min <TD>10 11 <TD ROWSPAN="4"> .1 <TR ALIGN="center"> <TD>1.9.1945 <TD>12 min <TD>58 min <TD>11 <TR ALIGN="center"> <TD>5.12.1953 <TD>10 min <TD>47 min <TD>11 <TR ALIGN="center"> <TD>1.3.1956 - 31.1.1959 <TD>Tnovany, Stalinova tYda - Horn Dub <TD>29.3.1956 <TD>10 min <TD>28 min <TD>6 </TABLE><BR> <B>Mstsk linka</B> <DIV ALIGN="justify"><FONT COLOR="gray">Z po tku alo o nosnou linku zajiaeujc nejvta podl pYepravy mezi Teplicemi a Trnovany. Proto byly na linku vypravovny i soupravy s vle nmi vozy. Pozdji se vaak stala pouze posilou a po zruaen vhybny u Mstskch slo (tehdy `tpnsk ulici) byla linka obsluhovna pouze solo motorovmi vozy, kter se tak na kone n v Trnovanech obracely na prost koleji. <BR>Siln potYeba po vta frekvenci spojo si vynutila nkdy roku 1920 prodlou~en trasy a~ k novosedlickmu hYbitovu a o rok pozdji do vhybny Na KYi~ovatce. Linka tmto ztratila svoj vnitromstsk charakter. Mo~n kolem roku 1925 doshla a~ obce Cukmantl (dnean Pozorka), co~ nen dosud pevn podlo~eno. Ka~dopdn roku 1930 nakonec pln splynula s dubskou linkou, kter tak zabezpe ovala do roku 1953 provoz v cel dlce pteYn trat v jednotnm intervalu. <BR>Po zvoukolejnn trat z centra Teplic k Mstskm slom v Trnovanech byla posilov linka zavedena znovu, aby zde polila u~ opt neposta ujc interval mezi vlaky dubsk linky. Poprv je ozna ena slic 2, kterou pYevzala po zruaen aanovsk "dvojce". Obracen vozo v Trnovanech na pouh vhybce neumo~Hovalo nasazen vle nch vozo. Linka ukon ila provoz se zkrcenm st malodrhy na konci nora 1956. <BR>Hranat zvorky maj stejn smysl jako v pYedchoz tabulce. </FONT></DIV><BR> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px; color: gray" BORDERCOLOR="silver" BORDER="1"> <TR ALIGN="center" STYLE="color: crimson"> <TD WIDTH="160">obdob provozu <TD WIDTH="350">trasa linky <TD WIDTH="90">datum<BR>zmny <TD WIDTH="90">interval <TD WIDTH="90">jzdn<BR>doba <TD WIDTH="90">po et<BR>vozo <TD WIDTH="60">ozna en <TR ALIGN="center"> <TD>25.7.1895 - 6.8.1895 <TD>`koln nmst - Ndra~ .T.D <TD>25.7.1895 <TD>? <TD>2 min <TD>1 <TD ROWSPAN="10">- <TR ALIGN="center"> <TD>7.8.1895 - 13.10.1895 <TD>`koln nmst - Trnovansk park <TD>7.8.1895 <TD>15 min <TD>? <TD>2 <TR ALIGN="center"> <TD ROWSPAN="2">14.10.1895 - 7.1.1897 <TD ROWSPAN="2">`koln nmst - Trnovany, Mstsk sly <TD>14.10.1895 <TD>11 min <TD>15 min <TD>3 <TR ALIGN="center"> <TD>12.1895 <TD>10 min <TD>15 min <TD>3 <TR ALIGN="center"> <TD>8.1.1897 - 20.10.1898 <TD>Zmeck nmst - Trnovany, Mstsk sly <TD>8.1.1897 <TD>10 min <TD>? <TD>[ 5/ 7 ] <TR ALIGN="center"> <TD>21.10.1898 - 5.8.1900 <TD>ndr. Zmeck zahrada - Trnovany, Mstsk sly <TD>21.10.1898 <TD>10 min <TD>? <TD>[ 7/ 9 ] <TR ALIGN="center"> <TD>6.8.1900 - 3.7.1913 <TD>Marinsk dvor - Trnovany, Mstsk sly <TD>6.8.1900 <TD>20 min <TD>? <TD>[ 8 ] <TR ALIGN="center"> <TD>4.7.1913 - 1920 <TD>Xetenice, Ndra~n ul. - Trnovany, Mstsk sly <TD>4.7.1913 <TD>20 min <TD>25 min <TD>3 <TR ALIGN="center"> <TD>1920 - 1921 <TD>Xetenice, Ndra~n ul. - Novosedlice, hYbitov <TD>1920 <TD>20 min <TD>33 min <TD>4 <TR ALIGN="center"> <TD>1921 - 1930 <TD>Xetenice, Ndra~n ul. - Cukmantl <TD>1921 <TD>20 min <TD>40 min <TD>4 <TR ALIGN="center"> <TD ROWSPAN="2">3.1953 - 29.2.1956 <TD ROWSPAN="2">nmst Dra.E.Beneae - Trnovany, Mstsk sly <TD>3.1953 <TD>12 min <TD>? <TD>2 <TD ROWSPAN="2"> .2 <TR ALIGN="center"> <TD>5.12.1953 <TD>10 min <TD>? <TD>2 </TABLE><BR> <B>`anovsk linka</B><BR> <DIV ALIGN="justify"><FONT COLOR="gray">Linka spojujc centrum msta s lzeHskou tvrt, po letech 1913 a~ 1939 vedouc a~ do Trnovan. Na `kolnm (pozdji na Beneaov) nmst mla linka stanoviat v~dycky ve spojovacm oblouku do vhybny pYed promyslovou akolou, v Trnovanech pak u kYi~ovatky Sadov a Masarykovy tYdy, tsn pYed napojenm s pteYn trat. <BR>Z po tku se trae vyu~vala tak pro pYepravu poaty zavYenm vozu .109 pYmo na vle ku do dvora hlavn poaty na `tpnskm nmst. PYeprava se uskute Hovala a~ do roku 1909, i kdy~ byla osobn doprava na trati toho asu u~ rok zastavena. Dala zajmavost byl v letech 1913 - 1931 provoz tzv. divadelnch vlako. Ty sv~ely nvatvnky na ve ern pYedstaven z Terezinch lzn v Dub a z obc podl mezimstsk trat, pYi em~ v Trnovanech odbo ily z hlavn tYdy a pYes lzeHskou tvre dojely pYed budovu mstskho divadla. </FONT></DIV><BR> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px; color: gray" BORDERCOLOR="silver" BORDER="1"> <TR ALIGN="center" STYLE="color: crimson"> <TD WIDTH="160">obdob provozu <TD WIDTH="350">trasa linky <TD WIDTH="90">datum<BR>zmny <TD WIDTH="90">interval <TD WIDTH="90">jzdn<BR>doba <TD WIDTH="90">po et<BR>vozo <TD WIDTH="60">ozna en <TR ALIGN="center"> <TD>6.10.1900 - 1.7.1908 <TD ROWSPAN="1">`koln nmst - `tpnsk nmst <TD>6.10.1900 <TD>10 min <TD>4 min <TD>1 <TD ROWSPAN="3">- <TR ALIGN="center"> <TD>4.7.1913 - 1.7.1932 <TD ROWSPAN="2">`koln nmst - `anov - Trnovany, Sadov tYda <TD>4.7.1913 <TD>10 min <TD>12 min <TD>3 <TR ALIGN="center"> <TD>1936 - 16.4.1939 <TD>1936 <TD>10 min <TD>12 min <TD>3 <TR ALIGN="center"> <TD ROWSPAN="2">1941 - 1950 <TD ROWSPAN="2">`koln nmst - `anov, U Novch lzn <TD>1941 <TD>20 min <TD>9 min <TD>1 <TD ROWSPAN="2"> .2 <TR ALIGN="center"> <TD>1.9.1945 <TD>24 min <TD>10 min <TD>1 </TABLE><BR> <B>PYpoje k vlakom</B><BR> <DIV ALIGN="justify"><FONT COLOR="gray">Kyvadlov obsluha krtkho seku z Duchcovsk ulice pYed ndra~ Zmeck zahrada byla zavedena po zkrcen dvou pteYnch linek od centra pouze do vhybny Marinsk dvor. Interval linky byl nepravideln a do roku 1913 byl obsluhovn prodlou~enmi rameny linek z centr, jejich~ asov poloha odpovdala pYjezdom, resp. odjezdom vlako na trati Xetenice - Lovosice - Liberec. <BR>Po prota~en obou hlavnch linek do Xetenic, zajiaeoval kyvadlovou dopravu k vlakom jeden vy lenn voz. Jzdn doba byla zhruba 2 minuty, co~ za cel den nepYedstavovalo ani celou polhodinu pYepravnho vkonu. To vae za cenu solo vozu s Yidi em, jen~ byly na trae po cel den vzni. Nerentabilita linky pYivedla dopravce k pYeruaen provozu v roce 1916, pro co~ vaak rada msta nedala souhlas. Proto spole nost provoz linky zanedlouho musela obnovit. Oficiln povolen vydalo msto a~ 19.bYezna 1917. Krtce na to bylo zajiatn pYpojo nadobro zruaeno. Samotn trae existovala jeat v roce 5.12.1932, kdy byla administrativn zruaena a teprve roku 1933 od pteYn trat odpojena a pozdji snesena. </FONT></DIV><BR> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px; color: gray" BORDERCOLOR="silver" BORDER="1"> <TR ALIGN="center" STYLE="color: crimson"> <TD WIDTH="160">obdob provozu <TD WIDTH="350">trasa linky <TD WIDTH="90">datum<BR>zmny <TD WIDTH="90">interval <TD WIDTH="90">jzdn<BR>doba <TD WIDTH="90">po et<BR>vozo <TD WIDTH="60">ozna en <TR ALIGN="center"> <TD>6.10.1900 - 30.9.1916 <TD ROWSPAN="2">Marinsk dvor - ndr. Zmeck zahrada <TD>6.10.1900 <TD>pYpoje <TD>? <TD>1 <TD ROWSPAN="2">- <TR ALIGN="center"> <TD>1916 - 1917 <TD>1916 <TD>pYpoje <TD>? <TD>1 </TABLE><BR> <B>Do asn kyvadlov linka</B><BR> <DIV ALIGN="justify"><FONT COLOR="gray">Tato linka jezdila mezi `kolnm a Zmeckm nmstm pouze do asn po necel dva tdny na pYelomu let 1896 a 1897, patrn ne~ byla do jzdnch Ydo zapracovna nov trae v uvedenm seku.</FONT></DIV><BR> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px; color: gray" BORDERCOLOR="silver" BORDER="1"> <TR ALIGN="center" STYLE="color: crimson"> <TD WIDTH="160">obdob provozu <TD WIDTH="350">trasa linky <TD WIDTH="90">datum<BR>zmny <TD WIDTH="90">interval <TD WIDTH="90">jzdn<BR>doba <TD WIDTH="90">po et<BR>vozo <TD WIDTH="60">ozna en <TR ALIGN="center"> <TD ROWSPAN="1">25.12.1896 - 7.1.1897 <TD ROWSPAN="1">`koln nmst - Zmeck nmst <TD>25.12.1896 <TD>10 min <TD>? <TD>1 <TD>- </TABLE><BR> </TABLE> <TR> <TD HEIGHT="20" COLSPAN="2" VALIGN="top" ALIGN="right" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white; font-size: 10px">powered by &copy TELMA 06&nbsp </TABLE> </BODY> </HTML>