<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <TITLE>TELMA  Vozov park  Nkladn vozy</TITLE> <META NAME="author" CONTENT="Roman Srp"> <LINK REL="stylesheet" HREF="../../script/css/lightbox.css" TYPE="text/css" MEDIA="screen" /> <SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="../../script/js/prototype.js"></SCRIPT> <SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="../../script/js/scriptaculous.js?load=effects,builder"></SCRIPT> <SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="../../script/js/lightbox.js"></SCRIPT> </HEAD> <BODY BGCOLOR="silver" TEXT="crimson" LINK="crimson" VLINK="crimson" ALINK="crimson"> <STYLE TYPE="text/css" ID="menu"> a {text-decoration: none} a:hover{background-color:silver; color: white} </STYLE> <TABLE BGCOLOR="white" ALIGN="center" VALIGN="top" WIDTH="1000" FRAME="none" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma" BORDERCOLOR="white"> <TR HEIGHT="60"> <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"> <FONT FACE="tahoma" SIZE="1" COLOR="gray">pYesn as</FONT><BR> <EMBED src="http://www.clocklink.com/clocks/5012-black.swf?TimeZone=GMT0100&" width="91" height="30" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"> <TD WIDTH="100%" ALIGN="center" VALIGN="top"><CENTER> <EMBED SRC="../i/logo.swf" ALIGN="absmiddle" WIDTH="50" HEIGHT="50" STYLE="padding: 10px"> <A HREF="../../in.htm"><IMG SRC="../i/telma.jpg" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"></A></CENTER> <TR> <TD VALIGN="top"><TABLE BGCOLOR="white" VALIGN="top" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: -1px" BORDERCOLOR="white"> <TR> <TD VALIGN="top" ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white"><B>SMR</B> <TR> <TD><CENTER> <A HREF="../trate.htm">&nbsp Trat &nbsp</A><BR> <A HREF="../vozidla.htm">&nbsp Vozov park &nbsp</A><BR> <A HREF="../osdopr.htm">&nbsp Osobn doprava &nbsp<BR> <A HREF="../nadopr.htm">&nbsp Nkladn doprava &nbsp<BR> <A HREF="../zarizeni.htm">&nbsp Vozovny a napjen &nbsp</A><BR> <A HREF="../mapy.htm">&nbsp Mapy a plny &nbsp</A><BR> <A HREF="../nehody.htm">&nbsp Nehody &nbsp</A><BR><NOBR> <A HREF="../projekty.htm">&nbsp Nerealizovan projekty &nbsp</A><BR> <A HREF="../nostalgie.htm">&nbsp Nostalgie &nbsp</A><BR> <A HREF="../galerie.htm">&nbsp Galerie &nbsp</A><BR> <A HREF="../dokumenty.htm">&nbsp Dokumenty &nbsp</A><BR> <A HREF="../zahady.htm">&nbsp Zhady &nbsp</A><BR> <A HREF="../modely.htm">&nbsp Modely &nbsp</A><BR> <A href="../kniha.htm">&nbsp Diskuze &nbsp</A><BR><BR> <TR> <TD VALIGN="top" ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white"><B>ROZCEST</B> <TR> <TD><CENTER> <A HREF="http://www.mhdteplice.cz/">&nbsp MHD Teplice &nbsp</A><BR> <A HREF="http://tramvaje.cnds.cz">&nbsp steck tramvaje &nbsp</A><BR> <A HREF="http://www.mosteckamhd.cz">&nbsp Mosteck MHD &nbsp</A><BR><BR> <TR> <TD VALIGN="top" ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white"><B>PROVOZ</B> <TR> <TD><CENTER> <A HREF="../odkazy.htm">&nbsp Odkazy &nbsp</A><BR> <A HREF="../autori.htm">&nbsp Redakce &nbsp</A><BR> <A HREF="../prameny.htm">&nbsp Prameny a zdroje &nbsp</A> <FONT SIZE="1" COLOR="gray"><BR><BR>po et pYstupo<BR> <IMG SRC="http://counter.cnw.cz/tahoma.cgi?telma&4&FFFFFF&000000&on" BORDER="2" STYLE="border-color: black"> <BR><SCRIPT type="text/javascript"> <!-- document.write("<A href=\"http://counter.cnw.cz\" target=\"_parent\"><IMG src=\"http://counter.cnw.cz/trackit.cgi?telma&t5&" + escape(top.document.referrer) + "\" alt=\"CNW:Tracker\" border=\"0\" width=\"1\" height=\"1\"></A>"); // --> </SCRIPT> </TABLE> <TD VALIGN="top"> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px"> <TR> <TD ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white" COLSPAN="2"><B>NKLADN VOZY</B> <TR> <TD ALIGN="left" STYLE="padding-right: 5px; padding-left: 5px"> <DIV ALIGN="justify"><FONT COLOR="gray"> Veaker nkladn vozy slou~iy vdob nkladn dopravy nejen vlastnm potYebm malodr~n spole nosti, ale rovn~ vYejn pYeprav. Jejich vrobci, ale i povod a dala osudy vaak nejsou mnohdy znmi. Po plnm zastaven nkladn dopravy vroce 1935 pYeala vtaina dosud provoznch vozo do parku slu~ebnch vozidel. Xada znich se pou~vala jeat vpadestch letech.<BR> PYedpisy zroku 1909 dajn hovoY tak, ~e nkladn vozy bylo zbezpe nostnch dovodo nutn sunout pYed motorovm vozem. Po jakou dobu se vaak toto pravidlo uplatHovalo, je dosud otzkou. Proto~e spole nost nemla k dispozici hnac vozy pro nkladn vlaky, u~valo se k tto vozb b~nch osobnch motorovch vozo, pozdji patrn vy lennch pracovnch vozo.<BR> Ozna en nkterch vozo sly se dnes jev ze znmch skute nost zna n nejasn a nelogick. Vozidla svyaami sly se objevuj ve vkazech paradoxn mnohem dYve ne~ ta, ozna en sly ni~ami. Xada vozo byla nejspa o slovna jen po jist obdob, jin ozna eny nebyly vobec.<BR> </FONT><BR> <B>OtevYen ocelov vozy .106 a 107</B><BR> <FONT COLOR="gray">Od samho po tku provozu byly kdispozici dva dvounpravov otevYen ocelov vozy o nosnosti 5 tun. Ozna eny byl sly 106 a 107. Dlka vozo inila 4 600 mm, jejich rozvor 1 200 mm. Roku 1938 byl pYedn vo~ .107 do Mostu, voz .106 je naposledy veden roku 1943. </FONT><BR><BR> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px"> <TR> <TD WIDTH="30%"><A HREF="../galerie/vozidla/naklprac/i4.jpg" REL="lightbox" TITLE="Patrn jeden z tchto vozo ve dvoYe vozovny (po roce 1913)"><IMG SRC="naklprac/iko4a.jpg" STYLE="border-width: 5px; border-color: white" ALIGN="left" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A><BR>Ve dvoYe vozovny<BR>(po roce 1913)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">sbrka: OldYich `estk</FONT> <TD WIDTH="30%"> <TD WIDTH="30%"> </TABLE><BR> <B>OtevYen voz spostranicemi .105</B><BR> <FONT COLOR="gray">Vletech 1900 a~ 1943 je zachycen ve stavu jedin tyYnpravov nkladn voz slo 105. Jednalo se o ploainov voz spostranicemi o nosnosti 10 tun, dlce 6 790 mm a rozvoru 1 100 mm. </FONT><BR><BR> <B>ZavYen voz .109</B><BR> <FONT COLOR="gray">Roku 1908 se poprv objevuje ve stavu zavYen dvounpravov voz sbrzdaYskou ploainou. Pochzel zMostu a vTeplicch nesl slo 109. Byl vyroben dajn `trskohradeckou vagnkou vroce 1901, vyu~vn pak prakticky pouze kpYeprav poaty. Unesl nklad o hmotnosti kolem 3-5 tun, ml dlku 5 700 mm a rozvor 2 500 mm. Vobdob siln pYepravy poaty bval Yazen jako tYet voz soupravy. </FONT><BR><BR> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px"> <TR> <TD WIDTH="30%"><A HREF="../galerie/vozidla/naklprac/i7.jpg" REL="lightbox" TITLE="TYvozov souprava s poatovn vozem .109 ve vhybn na `kolnm nmst (30.lta)"><IMG SRC="naklprac/iko7.jpg" STYLE="border-width: 5px; border-color: white" ALIGN="left" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A><BR>KYi~ovn na `kolnm nmst (30.lta)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">sbrka: Ludvk Losos</FONT> <TD WIDTH="30%"><A HREF="../galerie/vozidla/naklprac/i8.jpg" REL="lightbox" TITLE="Pravideln spoj s poatovnm vozem zat  do `koln ulice (kolem roku 1900)"><IMG SRC="naklprac/iko8.jpg" STYLE="border-width: 5px; border-color: white" ALIGN="left" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A><BR>KYi~ovatka u hotelu Ditrich (kolem roku 1900)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">sbrka: Roman Srp</FONT> <TD WIDTH="30%"><A HREF="naklprac/10.jpg" REL="lightbox" TITLE="KYi~ovn na `kolnm nmst odbvaj dv soupravy s vozy 6 a 20. Na kus koleji zatm vy kv odstaven poatovn voz . 109 (1930)"><IMG SRC="naklprac/iko/10.jpg" STYLE="border-width: 5px; border-color: white" ALIGN="left" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A>Odstaven voz .109 na `kolnm nmst (1930)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">foto: W. Tausche<BR>sbrka: OndYej Brouzda</FONT> </TABLE><BR> <B>Ploainov vozy .108 a 110</B><BR> <FONT COLOR="gray">Od roku 1921 jsou evidovny dva dvounpravov ploainov vozy sel 108 a 110. Vyrobeny byly zYejm rovn~ na pYelomu 19. a 20. stolet. Jejich dlka byla 8 300 mm, rozvor pak 3 500 mm a nosnost inila 10 tun. Vroce 1943 je veden naposledy voz .110, roku 1951 i voz .108. </FONT><BR><BR> <B>Vklopn vozy </B><BR> <FONT COLOR="gray">Po naje rokem 1921 jsou vedeny ve stavu tYi vklopn vozy typu  Ochsner a jeden voz typu  Talbot . Vaechny tyYi dvounpravov vozy slou~ily kpYeprav uhl a popela. Prvn tYi vozy unesly nklad o hmotnosti 3 tun, voz systmu  Talbot a~ 10 tun. TYi stejn vozy kon  vevidenci roku 1923, posledn voz je vzznamech jeat o pt let dle. </FONT><BR><BR> <B>Vozy na pYepravu ly~ .114-117</B><BR> <FONT COLOR="gray">Vroce 1928 se objevuj ve vozovm parku tyYi otevYen vozy slou~c kpYeprav ly~. Vozy o rozvoru 1 250 mm obdr~ely sla 114-117. Vroce 1933 knim pYibyl jeat dala, tentokrt nijak neozna en voz na pYepravu ly~. Je celkem mo~n, ~e vozy vznikly pYestavbou z nkterch vklopnch vozo, kter miz zevidence nkolik let pYe nimi. Vaech pt vozo je uvdno ve vkazech naposledy roku 1943. </FONT><BR><BR> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px"> <TR> <TD WIDTH="30%"><A HREF="../galerie/vozidla/naklprac/i6.jpg" REL="lightbox" TITLE="Nejspa jeden z tchto vleko zapYa~en za motorovm vozem na kone n v Dub (1900)"><IMG SRC="naklprac/iko6.jpg" STYLE="border-width: 5px; border-color: white" ALIGN="left" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A><BR>Na kone n v Hornm Dub (1900)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">sbrka: Roman Srp</FONT> <TD WIDTH="30%"> <TD WIDTH="30%"> </TABLE><BR> <B>Ploainov voz .102 a 103</B><BR> <FONT COLOR="gray">A~ na po tku druh svtov vlky, tedy vroce 1939, se poprv zznamy zmiHuj o dvou ploainovch vozech sel 102 a 103. Zatmco voz . 102 je roku 1939 rovn~ evidovn naposled a nejsou o nm znmy ~dn dala daje, voz . 103 je svmi rozmry shodn svozy .108 a 110 a je veden a~ do roku 1951. </FONT><BR><BR></DIV> </TABLE> <TR> <TD HEIGHT="20" COLSPAN="2" VALIGN="top" ALIGN="right" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white; font-size: 10px">powered by &copy TELMA 06&nbsp </TABLE> </BODY> </HTML>