<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <TITLE>TELMA  Vozov park  Pracovn vozy</TITLE> <META NAME="author" CONTENT="Roman Srp"> <LINK REL="stylesheet" HREF="../../script/css/lightbox.css" TYPE="text/css" MEDIA="screen" /> <SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="../../script/js/prototype.js"></SCRIPT> <SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="../../script/js/scriptaculous.js?load=effects,builder"></SCRIPT> <SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="../../script/js/lightbox.js"></SCRIPT> </HEAD> <BODY BGCOLOR="silver" TEXT="crimson" LINK="crimson" VLINK="crimson" ALINK="crimson"> <STYLE TYPE="text/css" ID="menu"> a {text-decoration: none} a:hover{background-color:silver; color: white} </STYLE> <TABLE BGCOLOR="white" ALIGN="center" VALIGN="top" WIDTH="1000" FRAME="none" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma" BORDERCOLOR="white"> <TR HEIGHT="60"> <TD ALIGN="center" VALIGN="middle"> <FONT FACE="tahoma" SIZE="1" COLOR="gray">pYesn as</FONT><BR> <EMBED src="http://www.clocklink.com/clocks/5012-black.swf?TimeZone=GMT0100&" width="91" height="30" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"> <TD WIDTH="100%" ALIGN="center" VALIGN="top"><CENTER> <EMBED SRC="../i/logo.swf" ALIGN="absmiddle" WIDTH="50" HEIGHT="50" STYLE="padding: 10px"> <A HREF="../../in.htm"><IMG SRC="../i/telma.jpg" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"></A></CENTER> <TR> <TD VALIGN="top"><TABLE BGCOLOR="white" VALIGN="top" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: -1px" BORDERCOLOR="white"> <TR> <TD VALIGN="top" ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white"><B>SMR</B> <TR> <TD><CENTER> <A HREF="../trate.htm">&nbsp Trat &nbsp</A><BR> <A HREF="../vozidla.htm">&nbsp Vozov park &nbsp</A><BR> <A HREF="../osdopr.htm">&nbsp Osobn doprava &nbsp<BR> <A HREF="../nadopr.htm">&nbsp Nkladn doprava &nbsp<BR> <A HREF="../zarizeni.htm">&nbsp Vozovny a napjen &nbsp</A><BR> <A HREF="../mapy.htm">&nbsp Mapy a plny &nbsp</A><BR> <A HREF="../nehody.htm">&nbsp Nehody &nbsp</A><BR><NOBR> <A HREF="../projekty.htm">&nbsp Nerealizovan projekty &nbsp</A><BR> <A HREF="../nostalgie.htm">&nbsp Nostalgie &nbsp</A><BR> <A HREF="../galerie.htm">&nbsp Galerie &nbsp</A><BR> <A HREF="../dokumenty.htm">&nbsp Dokumenty &nbsp</A><BR> <A HREF="../zahady.htm">&nbsp Zhady &nbsp</A><BR> <A HREF="../modely.htm">&nbsp Modely &nbsp</A><BR> <A href="../kniha.htm">&nbsp Diskuze &nbsp</A><BR><BR> <TR> <TD VALIGN="top" ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white"><B>ROZCEST</B> <TR> <TD><CENTER> <A HREF="http://www.mhdteplice.cz/">&nbsp MHD Teplice &nbsp</A><BR> <A HREF="http://tramvaje.cnds.cz">&nbsp steck tramvaje &nbsp</A><BR> <A HREF="http://www.mosteckamhd.cz">&nbsp Mosteck MHD &nbsp</A><BR><BR> <TR> <TD VALIGN="top" ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white"><B>PROVOZ</B> <TR> <TD><CENTER> <A HREF="../odkazy.htm">&nbsp Odkazy &nbsp</A><BR> <A HREF="../autori.htm">&nbsp Redakce &nbsp</A><BR> <A HREF="../prameny.htm">&nbsp Prameny a zdroje &nbsp</A> <FONT SIZE="1" COLOR="gray"><BR><BR>po et pYstupo<BR> <IMG SRC="http://counter.cnw.cz/tahoma.cgi?telma&4&FFFFFF&000000&on" BORDER="2" STYLE="border-color: black"> <BR><SCRIPT type="text/javascript"> <!-- document.write("<A href=\"http://counter.cnw.cz\" target=\"_parent\"><IMG src=\"http://counter.cnw.cz/trackit.cgi?telma&t5&" + escape(top.document.referrer) + "\" alt=\"CNW:Tracker\" border=\"0\" width=\"1\" height=\"1\"></A>"); // --> </SCRIPT> </TABLE> <TD VALIGN="top"> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px"> <TR> <TD ALIGN="center" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white" COLSPAN="2"><B>PRACOVN VOZY</B> <TR> <TD ALIGN="left" STYLE="padding-right: 10px; padding-left: 10px"> <DIV ALIGN="justify"> <FONT COLOR="gray">Bhem celho obdob existence elektrick malodrhy bylo nutn udr~ovat a opravovat kolejov tleso a napjec zaYzen. Ktomuto elu slou~ila spole nosti cel Yada pomocnch a slu~ebnch vozidel, kter byla proto postupn vedena ve stavu od samho za tku a~ do plnho konce provozu. Tato kapitola je zvelk sti opYedena nejasnostmi, jejich~ dovodem je fakt, ~e tmto vozidlom byl asto pYikldn rozn vznam, a proto se ve vkazem zlet 1900, 1908-1909, 1912, 1918-1923, 1928, 1939, 1943 a 1951 objevuje zna n st znich jen po ur it obdob nebo vobec. Jejich vzhled, vrobce, povod, osud i ozna en jsou tak vmnoha pYpadech velkm otaznkem& </FONT><BR><BR> <B>Motorov slu~ebn vozy</B><BR> <FONT COLOR="gray">K vozb slu~ebnch a pracovnch vlako se vtainou u~valo nkterho z b~nch osobnch motorovch vozo. Postupem doby se vaak na tyto vkony za aly vy leHovat zvlatn vozidla. `lo pYedevam o stara, dosluhujc a provozu ji~ nevyhovujc vozy. Po druh svtov vlce to byly vozy sel 5'' a 15. </FONT><BR><BR> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px"> <TR> <TD WIDTH="30%"><A HREF="../galerie/vozidla/naklprac/i3.jpg" REL="lightbox" TITLE="Pracovn voz .5'' s kropi em u ervenho kostela (asi 1949)"><IMG SRC="naklprac/iko3a.jpg" STYLE="border-width: 4px; border-color: white" ALIGN="left" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A><BR>Kropic souprava u ervenho kostela (asi 1949)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">sbrka: OldYich `estk</FONT> <TD WIDTH="30%"><A HREF="../galerie/vozidla/naklprac/i5.jpg" REL="lightbox" TITLE="Kropic souprava na Masykov tYd (1949)"><IMG SRC="naklprac/iko5a.jpg" STYLE="border-width: 4px; border-color: white" ALIGN="left" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A><BR>Kropic souprava na Masykov tYd (1949)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">foto: Jaroslav Titz<BR>zdroj: Polstolet teplickch trolejbuso</FONT> <TD WIDTH="30%"><A HREF="../galerie/vozidla/naklprac/i2.jpg" REL="lightbox" TITLE="Voz slo 15 s pracovnm vle nm vozem pod radnic (27.9.1953)"><IMG SRC="naklprac/iko2a.jpg" STYLE="border-width: 4px; border-color: white" ALIGN="left" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A><BR>Pracovn vlak pod radnic (27.9.1953)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">foto: Erwin Cettineo<BR>sbrka: OldYich `estk</FONT> </TABLE><BR> <A NAME="mtv"><B>Motorov trolejov v~ .30</B><BR> <DIV ALIGN="justify"> <FONT COLOR="gray">Kolem roku 1902 byla ve vlastnch dlnch zhotovena dvounpravov trolejov v~ ozna en slem 30. Patrn roku 1904 byla opatYena elektrickou vzbroj, motorem o vkonu 25 kW a akumultorem od spole nosti AEG. Mla dlku 4 210 mm a rozvor 1 700 mm. Vzhled vozidla se vaak vprobhu jeho existence zmnil. Povodn stla na hnacm podvozku jednoduch dYevn konstrukce sploainou, kterou bylo mo~no zvedat. Pozdji byla v~ upravena tak, ~e na podvozku, kter byl opatYen elnky se svtlomety, spo vala dYevn skYH sodizolovanou pracovn lvkou, na n~ vedl vysunovac ~ebYk z jednoho ela vozidla. Zvedac kostra v~e nasedala zvenku na skYH, je~ slou~ila nejen jako stanoviat provozn obsluhy, ale tak jako sklad materilu. Jako ka~d hnac vozidlo byla osazena ty ovm sbra em proudu. Dky stabilnmu akumultoru mohla motorov v~ pYekonat i sek bez napt. Vevidenci je zachycena teprve od roku 1908. Po zastaven provozu teplick elektrick malodrhy byla pYedna do st nad Labem, kde j bylo ponechno teplick slo. Trolejov v~ vaak nadle nebyla vyu~van a doalo kjejmu trvalmu odstaven za vozovnou Bukov. Zde stla v~alostnm stavu jeat vroce 1968, kdy doalo kjej likvidaci. </FONT></DIV><BR> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px"> <TR> <TD WIDTH="30%"><A HREF="../galerie/vozidla/naklprac/i0.jpg" REL="lightbox" TITLE="Nkres trolejov v~e .30"><IMG SRC="naklprac/iko0.jpg" STYLE="border-width: 4px; border-color: white" ALIGN="left" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A><BR>Nkres vozidla<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">zdroj: Atlas tramvaj</FONT> <TD WIDTH="30%"><A HREF="../galerie/vozidla/naklprac/i9.jpg" REL="lightbox" TITLE="Trolejov v~ s techniky ve smy ce Horn Dub (1922)"><IMG SRC="naklprac/iko9.jpg" STYLE="border-width: 4px; border-color: white" ALIGN="left" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A><BR>Trolejov v~ s techniky<BR>v Hornm Dub (1922)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">zdroj: 75 let slu~eb cestujcm</FONT> <TD WIDTH="30%"><A HREF="../galerie/vozidla/naklprac/i1.jpg" REL="lightbox" TITLE="TV .30 odstaven ji~ za vozovnou Bukov v st n/L (1963)"><IMG SRC="naklprac/iko1.jpg" STYLE="border-width: 4px; border-color: white" ALIGN="left" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A><BR>V~ odstaven za vozovnou Bukov v st n/L (1963)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">foto: J. ermk</FONT> </TABLE><BR> <B>Vle n trolejov v~</B><BR> <FONT COLOR="gray">Od za tku do konce existence malodrhy byla ve vozovm parku kdispozici vle n trolejov v~ o dlce 4 210 mm a rozvoru 1 800 mm. Vyrobila ji spole nost Ferrovia vPraze. Na jejm podvozku spo vala dYevn nstavba sodizolovanou ploainou. </FONT><BR><BR> <A NAME="pluhy"><B>Sn~n pluhy .27 a 28</B><BR> <FONT COLOR="gray">Vobdob prvnch pti let byly poYzeny dva velk sn~n pluhy na dr~bu trat vzimnch mscch. Pro pluhovn ~lbkovch kolejnic vcentru msta slou~il stranov pluh ozna en slem 27, kter nesl jako zt~ ntovanou kvdrovou ndr~ svodou. ZaYzen na odlizovn snhu bylo instalovno jen na jedn stran, pro jej bylo nutn ot et. Jeho dlka inila 6 000 mm a rozvorem 3 500 mm. Druh pluh s slem 28 byl apov, oboustrann, s dlkou 5 000 mm a rozvorem 3 650 mm. U~val se kprotahovn kolej na dubsk trati. Oba dvounpravov vozy jezdily nejspa a~ do roku 1959, pYi em~ slou~ily rovn~ jako vozy solic. Podle nkterch prameno vaak nesly pluhy dajn ozna en 30 a 31. </FONT><BR><BR> <A NAME="kropic"><B>Kropic voz</B><BR> <FONT COLOR="gray">Poprv vroce 1908 je ve stavu malodrhy zachycen dvounpravov kropic voz o dlce 4 260 mm a rozvoru 1 850 mm. Jako zklad pravdpodobn poslou~il podvozek dolnho vozku. Ve dvactch letech byl osazen kvdrovou ndr~ o obsahu 4,5 m2, kter byla po druh svtov vlce zamnna za ndr~ vlcovou. Na jednom ele vozu se nachzela brzdaYsk ploaina, odkud se rovn~ ovldalo kropic zaYzen, kter nemlo vlastn erpadlo a tak voda zndr~e vytkala samospdem. Pou~val se ke kropen ulic zYejm do roku 1956, kdy byl patrn odstaven a roku 1959 vyYazen. </FONT><BR><BR> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px"> <TR> <TD WIDTH="30%"><A HREF="../galerie/vozidla/naklprac/i3.jpg" REL="lightbox" TITLE="Kropic voz s obsluhou tla en pracovnm vozem slo 5'' u ervenho kostela (asi 1949)"><IMG SRC="naklprac/iko3b.jpg" STYLE="border-width: 4px; border-color: white" ALIGN="left" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A><BR>S obsluhou u ervenho kostela (asi 1949)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">sbrka: OldYich `estk</FONT> <TD WIDTH="30%"><A HREF="../galerie/vozidla/naklprac/i5.jpg" REL="lightbox" TITLE="Kropic souprava bez obsluhy na Masarykov tYd (1949)"><IMG SRC="naklprac/iko5b.jpg" STYLE="border-width: 4px; border-color: white" ALIGN="left" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A><BR>Bez obsluhy na Masarykov tYd (1949)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">foto: Jaroslav Titz<BR>Polstolet teplickch trolejbuso</FONT> <TD WIDTH="30%"> </TABLE><BR> <B>Pomocn pracovn vozy</B><BR> <FONT COLOR="gray">Roku 1908 se ve vzkazech objevuje cel Yada pomocnch vozo slou~cch pYedevam kudr~b kolejovho svraku. Byl to na pYklad voz na mYen rozchodu, voz na iatn kolejovch ~lbko zejmna vmstsk sti trat a tak voz na pYepravu nprav. istc voz ml rozvor 1 600 mm a figuruje vzznamech do roku 1928 stejn jako voz mYic. Zbvajc voz miz zpYehledu roku 1933. </FONT><BR><BR> <B>Voz na pYepravu trolejovch bubno</B><BR> <FONT COLOR="gray">Ve stejnm obdob vznikl vdlnch TEKG voz na pYepravu trolejovch bubno. Dvounpravov vle n vozidlo o dlce 4 210 mm a rozvoru 1&nbsp700&nbspmm je vzznamech a~ do roku 1951, ale jist bylo pou~ito pYi zdvoukolejnn trat vcentu Teplic. </FONT><BR><BR> <B>Jednonpravov voz</B><BR> <FONT COLOR="gray">Roku 1910 bylo opt svpomoc zhotoveno jednonpravov vle n vozidlo. Tato rarita na teplickch kolejch mla navc vmnnou npravou, co~ umo~Hovalo jzdu nejen po kolejch, ale tak po silnici vzpYahu za automobilem i koHskm potahem. Ve stavu je voz veden do roku 1951. </FONT><BR><BR> <B>Ploainov voz ozn. J 132</B><BR> <FONT COLOR="gray">Na konci prvn svtov vlky, tj. roku 1918, je zJablonce n.N. pYevzat ploainov voz, jeho~ rozvor inil 1 500 mm. Byl vyroben na po tku minulho stolet tamnmi, dobYe vybavenmi dlnami. Ml univerzln podvozek sbrzdaYskou ploainou, kter byl vJablonci zkonstruovn a pou~vn pro celou Yadu roznch nkladnch vozo. Lo~n ploaina byla osazena vymnitelnmi postranicemi. Voz nebyl vTeplicch zbaven jabloneckho ozna en J 132. To bylo umstno na postranici a na podlnku po obou stranch vozu. Na protilehl stran bo nice byla rovn~ ponechna zkratka povodnho majitele G.E.B. - Gablonzer elektrische Bahnen. Naposledy je uvdn vroce 1951. </FONT><BR><BR> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px"> <TR> <TD WIDTH="30%"><A HREF="../galerie/vozidla/naklprac/i4.jpg" REL="lightbox" TITLE="Pracovn voz ozna en J 132 s otevYenm vozem pYed vozovnou (30.lta)"><IMG SRC="naklprac/iko4b.jpg" STYLE="border-width: 5px; border-color: white" ALIGN="left" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A><BR>Ve dvoYe vozovny (30.lta)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">zdroj: 100 let MHD v Teplicch</FONT> <TD WIDTH="30%"> <TD WIDTH="30%"> </TABLE><BR> <B>Ploainov vozy </B><BR> <FONT COLOR="gray">Posledn vozy, o kterch se prameny zmiHuj jsou dva shodn ploainov vozy smalm rozvorem 1 100 mm. Poprv se vnich objevuj vroce 1938. Ve stavu jsou ovaem vedeny jen pt let a od vle nho roku 1943 o nich vkazy ml . </FONT><BR><BR></DIV> <TABLE WIDTH="100%" STYLE="border-collapse: collapse; border-width: 0px; font: 13px/1.5 tahoma; margin-left: 1px"> <TR> <TD WIDTH="30%"><A HREF="../galerie/vozidla/naklprac/i2.jpg" REL="lightbox" TITLE="Ploainov pracovn voz za MV .15 pod radnic (27.9.1953)"><IMG SRC="naklprac/iko2b.jpg" STYLE="border-width: 4px; border-color: white" ALIGN="left" ALT="Zobrazit v pln velikosti"></A><BR>Pracovn vlak pod radnic (27.9.1953)<BR><FONT SIZE="1" COLOR="silver">foto: Erwin Cettineo<BR>sbrka: OldYich `estk</FONT> <TD WIDTH="30%"> <TD WIDTH="30%"> </TABLE><BR> </TABLE> <TR> <TD HEIGHT="20" COLSPAN="2" VALIGN="top" ALIGN="right" BGCOLOR="gray" STYLE="color: white; font-size: 10px">powered by &copy TELMA 06&nbsp </TABLE> </BODY> </HTML>